Z开头的女子英文名

名字 含义/意义 性别 来源 流行度
Zabrina Sabrina的变形 美式英语
Zada 幸运的人 波斯语
Zafirah 成功 阿拉伯语
Zahar 拂晓 阿拉伯语
Zahara 光彩夺目 印地语
Zahavah 金色 希伯来语
Zahra 白色的花 阿拉伯语
Zaida 幸运之人 阿拉伯语
Zaira 玫瑰 爱尔兰语
Zalika 出身好 阿拉伯语
Zaltana 高山 本土美式英语
Zan 斯拉夫语
Zana 百合花,皮肤白皙的人 斯拉夫语
Zandra 人类的保卫者 希腊文
Zaneta 上帝仁慈的礼物 西班牙文
Zanthe Xanthe的变形 希腊文
Zara 拂晓,公主 希伯来语
Zaria 玫瑰 斯拉夫语
Zarifa 成功 阿拉伯语
Zarina 金色 阿拉伯语
Top